Jak na závodě
- kategorie podle pravidel OB

Označení kategorie odpovídá Pravidlům OB a Soutěžnímu řádu OB. Označení je: D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D20, H20, D21, H21, D35, H35, D40, H40... a tak dále vždy po pěti letech. D=dívky, ženy; H=hoši, muži. Číslo určuje věk závodníků (do pro 10 - 20, od 21 ). V kategorii "do" může startovat i mladší závodník (např. V H16 může startovat 14letý závodník). Musí však počítat s náročností tratě pro 16leté závodníky. V kategorii "od" může startovat i starší závodník (např. v H35 závodník kterému je 60 let). Musí pak počítat s náročností tratí pro 35-39leté závodníky. Za označením kategorie může být ještě písmeno určující obtížnost trati v rámci kategorie (E - elita; A - výkonnostní licence A; B - výkonnostní skupina B; C atd.). Podle typu trati (sprint, krátká, zkrácená, klasická, dlouhá), věku, výkonnostní skupiny a pohlaví závodníka se mění i délka trati (např. délky tratí na jednom závodě mohou být : H21E - 15 km; H21A - 13 km; H21B - 11 km; H21C - 8 km). Účastníci se přihlašují do jednotlivých kategorií podle těchto podmínek. Účastníci startují jednotlivě, sami.
Úkolem účastníka je najít podle mapy ve stanoveném pořadí určené kontroly. Nalezení kontroly si účastník označuje do startovního průkazu.
Čas se měří. K měření času se využívá elektronický startovní průkaz.

Prezentace Příprava před startem Na startu Na trati V cíli Vyhlášení výsledků
Tisková verze - pdf

Prezentace
Po příjezdu do místa shromaždiště je nutné oznámit svou účast na závodě pořadatelům. Na prezentaci vedoucí oddílu od pořadatelů obdrží:
-   seznam řádně přihlášených závodníků s jejich startovními časy,
-   informace pro závodníky,
-   informace o službách, které si oddíl u pořadatelů objednal (ubytování; stravování; zapůjčené SI čipy apod.).
Vedoucí oddílu pořadatelům oznámí:
-   jména závodníků, kteří na závod nepřijeli,
-   přihlásí k účasti na závodě závodníky, kteří přijeli a nebyli přihlášeni,
-   zaplatí pohledávky vůči pořadatelům, které předem oddíl neuhradil.

Příprava před startem
Důkladně si přečtěte "Informace pro závodníky". V nich se dovíte důležité informace o závodě.
Kdy mám přijít na start?
To je první, co potřebuji vědět. Potřebuji znát čas startu prvního závodníka (čas 000), vzdálenost na start a kdy mám startovat. První dvě informace jsou uvedeny v "Informacích pro závodníky" a další ve "Startovní listině". Obojí bývá vyvěšeno na shromaždišti a zpravidla ještě obdrží tyto informace vedoucí oddílu písemně při prezentaci. Čas startu prvního závodníka + můj čas startu mi dá dohromady čas, kdy mám být na startovní čáře (např. čas 000 je 10:30 a můj čas startu 075. To znamená : 10:30 hod. + 075 = 11:45 hod. V 11:45 hod. tedy budu startovat – budu stát na startovní čáře). Podle vzdálenosti na start si odhadnu, kdy mám ze shromaždiště odejít, abych včas přišel na start. Např. na start je 1,5 km a 100 m převýšení, tj. budu potřebovat asi 20 min. chůze. Protože startuji v 11:45 hod., měl bych nejpozději v 11:25 hod. ze shromaždiště odcházet.
Jak dlouho můžu být na trati?
Pořadatelé zpravidla oznamují časový limit pro jednotlivé tratě. Překročení časového limitu znamená, že je závodník automaticky diskvalifikován. Časový limit je volen tak, aby jej překročil pouze ten, kdo doopravdy zabloudil. Často bývá uváděn v minutách (např. 150 min. znamená 2 hod. 30 minut.). Poslední závodník může mít i tu smůlu, že mu již nebudou fungovat kontroly.
Jak dlouhou mám trať? Jaké jsou mé kontroly?
Na shromaždišti bývají zveřejněny i tyto informace. Orientační běžci jim říkají "popisy kontrol". Buď jsou volně přístupné a mohu si je sám na shromaždišti vyzvednout, nebo je obdržím při prezentaci. Tyto informace jsou pro každou kategorii jiné. Proto si musím vzít popisy kontrol své kategorie. Nyní jsou již připravovány v mezinárodním tvaru (IOF předpis - piktogramy) a tak jim každý orientační běžec rozumí. Pro veřejné a náborové závody bývají zveřejněné v psané formě. Obsahují vždy tyto informace: kategorii, pro kterou platí; délku trati; součet převýšení na trati; pořadové číslo kontroly na trati kategorie, k němu kód kontroly a popis jejího umístění (viz. obrázek- kategorie: H14; délka trati 3600 m; převýšení na trati 130 m; první kontrola má kódové číslo 130 a je u krmelce; druhá kontrola má kódové číslo 133 a je u kamene atd.; od poslední kontroly s kódovým číslem 100 je značený úsek v délce 200 m).
Jak dlouho bude závod trvat?
Závod je ukončen vyhlášením výsledků závodu. Čas vyhlášení výsledků je zveřejněn v "Informacích pro závodníky". Jeho čas pořadatel odhaduje podle počtu účastníků, startu posledního závodníka, předpokládané doby času vítěze.
Budu mít nějaký startovní průkaz?
Vyhodnocování správnosti absolvování trati a měření času se děje pomocí elektronického systému SPORT IDENT. Proto každý závodník nyní již startuje s elektronickým startovním průkazem, tzv. čipem, slangově flákačem (viz.obrázek - čip má číslo 416309). Buď mám svůj vlastní, jehož číslo jsem pořadatelům nahlásil v přihlášce nebo vedoucí oddílu při prezentaci, nebo mi bude od pořadatelů čip zapůjčen. Číslo zapůjčeného čipu pro mne je  uvedeno ve startovní listině. Zapůjčené čipy a výpis oddílové startovní listiny s čísly čipů pro jednotlivé závodníky obdrží vedoucí oddílu při prezentaci. Musím si vzít správný čip s odpovídajícím číslem a s ním jít na start.

Na startu
Po příchodu do místa startu čekáme na svůj startovní čas. Je vhodné přijít minimálně 5 minut před svým startem. V místě startu jsou předstartovní hodiny, které ukazují, který startovní čas pořadatelé vyvolali k přípravě ke startu. Zpravidla je to 3 minuty před ostrým startem. Tento čas může být i jiný . Přijdu-li pozdě, tj. můj čas startu je nižší než zobrazovaný předstartovní čas, ohlásím se pořadatelům na startu. Určený pořadatel se mnou provede všechny nutné úkony na startu a zařadí mne buď do správného předstartovního pole, anebo mne přímo odstartuje. Když se můj startovní čas objeví na předstartovních hodinách, budu pořadateli vyvoláván ke vstupu do prvního předstartovního pole. V každém předstartovním poli čekám na signál, kdy mám postoupit do dalšího pole.
V prvním předstartovním poli
Pořadatelé ve startovní listině označí, že jsem se dostavil na start a zkontrolují číslo mého čipu. Mám 1 minutu na vynulování čipu. Čip strčím do nulovací jednotky (SI jednotka je označena "Nulování"; viz. obrázek) a čekám, než mi zvukový a světelný signál oznámí, že čip byl vynulován. Může to trvat i několik vteřin (10-20 vteřin). Neprovedu-li tuto činnost může se stát, že po doběhnutí do cíle nebudu mít v čipu označeny všechny kontroly a budu diskvalifikován. Čip má kapacitu pro označení určitého počtu kontrol. Pokud záznamovou kapacitu překročím, mám smůlu. To je moje chyba. Na zvukový signál startovního pole postupuji do druhého předstartovního pole.
V druhém předstartovním poli
Mám 1 minutu na ověření si správnosti vynulování čipu. Čip strčím do kontrolní jednotky (SI jednotka je označena "Kontrola") a čekám, až mi světelný a zvukový signál oznámí, že čip byl vynulován. Je-li čip správně vynulován, je tato skutečnost oznámena během 1 vteřiny. Není-li tomu tak, okamžitě se vrátím k nulovací jednotce a znovu provedu nulování.  Na zvukový signál startovního pole postupuji do startovního předstartovního pole.
V posledním předstartovním poli
Čekám na ostrý start. V tomto poli již mohou být připraveny hromádky map podle kategorií. Je-li tomu tak, se postavím ke hromádce map, která je označena mou kategorií. V hromádce je jedna mapa povystrčena dopředu. Ta je připravena pro mne. 5 vteřin před ostrým startem se ozve první zvukový signál startovacího zařízení. Na poslední pátý signál, který je delší než ostatní v pořadí signálů, si vytáhnu svoji mapu a vybíhám na trať. S posledním signálem mi bylo automaticky zahájeno měření času. Nejsou-li v posledním startovním poli mapy, běžím k výdejně map (cesta je značena) a z hromádky map označených mou kategorii si beru jednu mapu a dále již pokračuji v závodě podle mapy.

Na trati
Trať
Trať je na mapě zakreslena červenou barvou. Místo startu je označeno trojúhelníkem. Každá kontrola je označena  kolečkem a pořadovým číslem kontroly na trati. Cíl je označen dvojitým kroužkem. Od poslední kontroly do cíle bývá značený úsek. Značený úsek může být i přímo na trati. Ten je závodník povinen dodržet. Běžím od startu od jedné kontrole ke druhé a označuji si průchod kontrolou do čipu (viz. obrázek). Označení pořadí průběhu kontrolami musím dodržet.
Jak vypadá kontrola
Kontrola je stojan, na kterém je zavěšen červenobílý lampión, zařízení pro označení průchodu kontrolou a kódové číslo kontroly. Pro označení průchodu jsou dvě možnosti, elektronické (SPORT IDENT jednotka) a mechanické (kleštičky).
Značení průchodu kontrolou
Naleznu-li kontrolu zkontroluji si, zda jsem u své správné kontroly. V popisu kontrol mám uvedeno kódové číslo pro každou kontrolu. V lese se nevyskytují dvě kontroly se stejným kódovým číslem. Doběhl jsem na svou čtvrtou kontrolu na trati. Mám-li v popisu kontrol je uvedeno: pořadové číslo: 4; kódové číslo: 147; popis: pramen. Zkontroluji si, zda kódové číslo souhlasí, tj. na záznamovém zařízení musí být také číslo 147 a toto číslo musí být i na stojanu s lampiónem (viz. obrázek). Označím si průchod kontrolou do čipu. Strčím čip do záznamového zařízení a čekám, než mi záznamové zařízení zvukovým a světelným signálem oznámí, že záznam průchodu kontrolou byl proveden. To trvá 1-3 vteřiny. Záznamové zařízení zapíše do čipu kód a čas průchodu kontrolou. Nesouhlasí-li kódové číslo kontroly z popisu kontrol s kódovým číslem na záznamovém zařízení, není tato kontrola moje.
Chyby záznamového zařízení a jak na ně
Neoznámí-li záznamové zařízení zapsání průchodu, vyndám čip a zkusím to ještě jednou. Neoznámí-li ani nyní, provedu si označení průchodu kontrolou mechanickými kleštičkami do mapy. Tuto skutečnost pak oznámím pořadatelům v cíli.
Chyby na trati
Když minu na trati kontrolu (např. doběhnu-li z kontroly 1 - kódové číslo 130 přímo na kontrolu 3 - kódové číslo 139) nic se neděje. Musím svou postupovou chybu opravit. Musím se vrátit zpět na neoznačenou kontrolu a označit si průchod kontrolou (vrátím se na kontrolu 2 - kódové číslo 133 a označím si průchod) a běžím zpět na kontrolu 3 a označím si průchod kontrolou 3. V čipu bude záznam 130, 133, 139. Může si mi stát, že si omylem před návratem označím kontrolu 3. Pokud ale vše provedu jak je popsáno, bude v čipu záznam 130, 139, 133, 139. To je taky právně, protože pořadí bylo dodrženo. Elektronický systém při vyhodnocování za kódovým číslem 130 najde správné pořadí 133, 139. Je jedno kolik kontrol vynechám. Při vyhodnocování musí vyhodnocovací systém vždy nalézt správné pořadí (např. 130, 147, 133, 139, 147 atd.). Označím-li si průchod cizí kontrolou, nic se neděje. Musím mít vždy dodrženo své správné pořadí (např.130, 133, 177, 139). Jen jsem si zbytečně zaplnil kapacitu čipu.

V cíli
Od poslední kontroly do cíle
Od kontroly do cíle běžím po fáborkovaném úseku. Ten musím dodržet po celé jeho délce. Je součástí tratě. Pod cílovým transparentem si naposled označím průchod v cílovém zařízení. Do čipu se zaznamená čas proběhnutí cílem.
Odevzdání mapy
V zájmu dodržení regulérnosti soutěže mohou pořadatelé za cílem sbírat závodníkům mapy. Zpravidla bývají připraveny pytlíky s označením oddílu do kterého závodník svou mapu odloží. Ve stanoveném čas jsou mapy vydány vedoucím oddílu.
Vyhodnocení absolvování trati
Má-li být závodník zařazen do hodnocení závodu (uveden ve vyhlášení výsledků), musí přijít na vyhodnocovací pracoviště, tzv. vyčítání čipů. U vyčítání čipů je vždy někdo z pořadatelů. Závodník zde do čtecího zařízení vloží svůj čip a počká, než mu čtecí zařízení zvukovým a světelným zařízením oznámí, že hodnoty z čipu byly přečteny. Pořadatel na počítači okamžitě vidí, zda se  nevyskytly problémy při čtení hodnot z čipu, zda závodník správně absolvoval trať a jaký má výsledný čas. Je vhodné počkat na potvrzení pořadatele, že je všechno správné. On může i okamžitě řešit některé problémy, např. nefunkčnost některého záznamového zařízení apod. Současně s přečtením čipu pořadatel vidí, zda jsem měl čip od pořadatelů půjčen. Pokud ano, odebere si jej. Na připojené tiskárně je automaticky vytištěn cílový lístek. Cílový lístek dostane závodník. Na cílovém lístku je kromě oddílu, kategorie a jména závodníka vypsán dosažený čas, pořadí průběhu jednotlivými kontrolami, průběžný čas na jednotlivých kontrolách a doba běhu mezi jednotlivými kontrolami (viz. obrázek - dosažený čas 32:40; do cíle jsem doběhl 108 minutě 40 vteřině cílového času; průběžný čas na druhé kontrole jsem měl 3 minuty 51 vteřin; z první na druhou kontrolu jsem běžel 1 minutu 47 vteřin; mezi první a druhou kontrolou jsem běžel o 21 vteřin pomaleji než dosud doběhnuvší soupeř; zatím jsem na druhém místě z doběhnuvších soupeřů se ztrátou 1 minuta 53 vteřin.).

Vyhlášení výsledků
Závod je ukončen vyhlášením výsledků závodu. Čas vyhlášení výsledků je zveřejněn v "Informacích pro závodníky". Jeho čas pořadatel odhaduje podle počtu účastníků, startu posledního závodníka a předpokládané doby času vítěze. Je slušností zůstat na závodě až do vyhlášení výsledků i když třeba vyhlášení vítězů mé kategorie nebude prováděno.